Bärförmåga R vid brand

Byggnadsdelar delas in beroende på funktion i följande klasser (utdrag från BBR):

 • R bärförmåga
 • RE bärförmåga och integritet
 • REI bärförmåga, integritet och isolering – mer om EI finns att läsa här

Beteckningarna åtföljs av ett tidskrav: 15, 30, 45, 60, 120, 180, 250 eller 360 minuter. Klasserna kan kombineras med tilläggsbeteckningarna:

 • M mekanisk påverkan

Bärverkskravet kombinerat med brandcellskravet

I nästan alla byggnadsprojekt så börjar en brandkonsult med att bestämma bärverkskravet för byggnaden som ska projekteras/byggas. Bokstaven R följt av ett tidskrav, exempelvis R 60, innebär att byggnaden eller byggnadsdelen ska kunna stå kvar i minst 60 minuter enligt ett standardiserat brandförlopp.

Brandkonsulten tar oftast stöd av en konstruktör för att hitta lämpliga lösningar för de olika delarna i byggnaden.

En vägg eller balk kan exempelvis få ett bärverkskrav på R 60 eller R 90. Det är inte ovanligt att en bärande vägg eller ett avskiljande bjälklag även får ett tillägg på integritet och isolering och således får kravet REI 60 eller kravet R 90/EI 60. I det senare exemplet så är alltså kravet på stommen i sig R 90 medan den avskiljande förmågan med avseende på brandgaser och värme (EI) enbart är 60 minuter. Ett exempel på detta kan vara bostadshus med fem eller fler våningsplan där kravet på stommen är R 90 men kravet på brandcellsgränsen mellan bostäderna enbart är EI 60.

Observera även att även om en vägg i sig är utformad som exempelvis EI 60 så uppfyller inte den bärande stommen inne i väggen per automatik R 60. I synnerhet inte om branden förutsätts kunna brinna på båda sidorna av väggen (eller bjälklaget). Detta beror oftast på att hela väggens konstruktion förutsätts ingå i ett brandförlopp medan stommen enbart är placerad halvvägs in i väggen.

En annan viktig aspekt är att många bärande konstruktioner är beroende av lastutnyttjandegraden vilket måste beaktas vid val av brandskyddslösning.

Det ska även nämnas att om brandcellskravet i en bärande vägg exempelvis är EI 60, men kravet på stommen i byggnaden generellt enbart är R 30 så kan konsekvensen bli att även stommen som används för att bära upp väggen ska klara 60 minuter. Det vill säga att den bärande väggen istället blir REI 60. Fråga alltid er brandkonsult om ni är osäkra.   

Att tänka på:

 • Identifiera alltid tidigt kravet på bärverk för stommen i samråd med brandkonsult och konstruktör. Konsekvensen kan annars vara att mer isolering än beräknat måste användas vilket kan leda till tjockare väggar än arkitekten ritat på sitt underlag
 • Ett R krav är inte detsamma som ett EI krav, de båda kan ha olika tidskrav beroende på byggnad och verksamhet
 • Ett EI krav i en vägg eller i ett bjälklag ger per automatik inte ett lika högt R-krav
 • Observera att om EI kravet är högre än R kravet för någon del av byggnaden, så måste eventuellt även R kravet för den delen höjas så att den minst uppfyller samma tidskrav som den aktuella brandcellsgränsen

Standardiserade lösningar

En del standardiserade lösningar går exempelvis att hitta i handböcker så som Gyproc’s eller Isover’s handböcker. Andra lösningar kan vara att brandskyddsmåla delar av stommen, se även Protega’s guider här. Det går självklart att kombinera olika metoder inom byggnaden så länge som varje enskild metod är en typgodkänd lösning.

I en byggnad kan det således finnas en lösning med gipsväggar som skyddar delar av stommen medan stommen i en annan brandcell/del av byggnaden skyddas med brandskyddsmålning.

Lättnader i bärverkskraven

Även om bärverkskravet generellt är satt till exempelvis R 60 finns ibland vissa avsteg att göra på andra byggnadsdelar som inte är bärande. Mer information om krav på bärverk och specifika byggnadsdelar går att hitta i Boverkets Konstruktionsregler, EKS.

Det finns också en del lättnader att göra i vissa typer av byggnader som kan få stora ekonomiska fördelar. Exempelvis finns möjlighet att undanta R-kravet (bärverkskravet) för takstolar eller takbalkar i BR2-byggnader om dessa från början utformas på ett visst sätt med avseende på exempelvis spännvidder. Avsteg likt denna ska alltid tas i samråd med konstruktör och brandkonsult.

Beräkningar av oskyddat stål

I stora projekt kan det finnas möjlighet att göra mer noggrannare beräkningar med avseende på brand och bärverk. Exempelvis kan man gå ifrån schablonvärden på R 15 eller R 30 på pelare och balkar och slippa brandskyddsmåla eller på annat sätt skydda delar eller hela bärverket i exempelvis en industrilokal. Beräkningar baseras i huvudsak på godstjocklek, lastutnyttjandegrad samt den aktuella brandbelastningen i byggnaden.

Att tänka på inför en beräkning:

 • Om stålstommen kommer färdigmålad så be alltid stålleverantören att särskilja offerten så att brandskyddsmålning får en egen kostnadspost
 • Be konstruktören lista antalet pelare och balkar i grupper baserat på godstjocklek och lastutnyttjandegrad
 • Be brandkonsulten eller konsulten som ska utföra beräkningarna att inte bara ge ett ”JA” eller ”NEJ” för de olika pelarna utan istället ge förslag på vilken godstjocklek som hade krävts för att slippa brandskyddsmåla