Bra att ha koll på innan du bygger en stor lager- eller industribyggnad

Ju färre våningsplan desto bättre 

De flesta lager-, terminal- och industribyggnader har oftast ett tillhörande kontor på ena sidan av byggnaden i flera våningsplan. Även inom byggnaden kan det förekomma flera våningar vilket kan ställa till det för beställaren och bli dyrare än det var tänkt att det skulle bli. Anledning är att det optimala våningsplanet, för att undvika för höga brandkrav på stommen, är maximalt två våningsplan inom byggnaden. Detta tillsammans med tips nr 2 här nedan gör att byggnaden kan projekteras och utföras med kostnadsbesparande åtgärder gällande brandskyddet och mer specifikt brandskyddet av stommen i aktuellt fall. 

Fördelar med ”lägre” spännvidder

Om delar av byggnaden uppförs i två plan så ökar generellt kravet på stommen vid händelse av brand. Från att i princip inte ha krav (enbart ett plan) till att stommen ska klara en brand i 30 minuter. Oftast krävs då exempelvis att både pelare och takstolar ska skyddas/isoleras/brandskyddsmålas så att detta kravet uppfylls. MEN det finns lättnader att göra för den här typen av verksamhet och byggnad i Boverkets konstruktionsregler. Detta OM det redan från början projekteras så att byggnadens spännvidder, för exempelvis takstolar, takbalkar eller dylikt, understiger 30 meter. Om projekterat rätt så behövs i det fallet inte taket skyddas i 30 minuter för brand. Ha alltid ett samtal med er konstruktör och/eller brandkonsult så tidigt som möjligt.

Det finns bra och dålig isolering

Om cellplast ska användas som isolering i tak eller väggar kom då ihåg att även om det kan vara godkänt ur ett brandperspektiv i lager- och industribyggnader så kan premien för försäkringen skjuta i höjden. Eventuellt kan en del försäkringsbolag till och med helt neka att försäkra byggnaden. Väg då skillnaden för isolering med skillnaden i priset för premiekostnaden så att ni får rätt förutsättningar redan från början.

Stor, större, störst – är det lönt att sprinkla byggnaden?

I dagens regelverk så finns begränsningar för hur stor en byggnad får vara innan (oftast murade) brandväggar måste till för att uppfylla regelverket BBR. I industrier och exempelvis terminalbyggnader kan denna typ av avskiljning bli både kostsam och kanske näst intill omöjlig att få till på ett bra sätt. Projekteras byggnaden med sprinkler finns däremot inte någon övre gräns för hur stor byggnaden får vara. Självfallet kan krav på brandcellsgränser fortfarande vara aktuellt för skyddsvärda utrymmen eller utrymmen med risk för snabb brandspridning men kravet på stora och tunga brandväggar inom byggnaden kommer inte att vara aktuellt. Sprinkler ger betydligt större flexibilitet men det finns ett par saker som en måste tänka på:

  • För att undvika nivåsprinkling av exempelvis pallstallage så kan det vara värt att välja ESFR-sprinkler.
  • Om alternativet ovan väljs finns tydliga begränsningar för hur HÖGT en kan förvara vissa typer av material. Ju större mängd energi det förväntas finnas i varorna under sprinklern desto kortare lagringshöjd får en oftast.
  • Med sprinkler kommer sprinklertank och oftast ett mindre ”sprinklerhus” eller utrymme för pumpar mm.

Fördelarna då förutom att undvika brandväggar? En brandkonsult kan guida dig rätt i djungeln men generellt så gäller att maximalt 2 avsteg får göras med hjälp av sprinklern innan en analys av byggnadens robusthet måste göras.

Eventuella avsteg att välja mellan:

  • Längre gångavstånd inom byggnaden (eventuellt färre dörrar och/eller djupare byggnad)
  • Eventuellt lägre brandklass på stommen – från krav på 30 minuter till krav 15 minuter (bra om man behövt projektera med spännvidder i tak på längre än 30 meter)
  • Lägre klass på avskiljande konstruktion inom byggnaden
  • Lägre klass på dörrar inom byggnaden
  • m.m.